Ethische Code

De laatste jaren worden we regelmatig geconfronteerd met misdragingen door boeddhistische leraren. Het lijden dat er door veroorzaakt wordt, is groot en het gevoel van onveiligheid en wantrouwen in boeddhistische centra groeit. Als leraren van Zen Centrum Eindhoven willen we daar krachtig tegen optreden. Vandaar dat we een Ethische Code hebben opgesteld zodat jij weet waar we ons aan houden. Die staat vanaf nu hieronder en is ook als document te downloaden.

Ethische Code Zen Centrum Eindhoven

Het is een fundamentele verantwoordelijkheid aan onszelf en de Zen Centrum Eindhoven gemeenschap om een ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving te creëren voor Dharma-beoefening.
Wij, leraren, verbonden aan Zen Centrum Eindhoven, zijn ons ervan bewust dat het fundament van een spiritueel leven gevormd wordt door aandacht en zorg voor anderen. Zonder de steun van monastieke geloften en Aziatische gewoontes, is er de noodzaak om heldere eigentijdse Westerse richtlijnen te formuleren binnen het kader van het organiseren van onze bijeenkomsten. Daarom committeren we ons aan de vijf leken-geloften. Het bereik en de toepassing van deze geloften wordt hieronder verder uitgediept.

1. We verbinden ons aan de richtlijn om niet te doden.

We erkennen hierbij de onderlinge verbondenheid met alle levende wezens en respect voor alle leven. We werken eraan om ons begrip van niet-doden en niet-kwetsen in al onze handelingen te verfijnen. We zullen de implicaties van deze richtlijn in de toekomst verder uitwerken ten aanzien van moeilijke thema’s zoals abortus, euthanasie en het doden van (huis)dieren. Sommigen van ons staan het vegetarisme voor, anderen niet, maar wij allen zetten ons in om deze gelofte te vervullen in de geest van eerbied voor het leven.

2. We verbinden ons aan de richtlijn om niet te stelen.

We nemen niet iets dat ons niet gegeven is en we respecteren eigendommen van anderen. In onze omgang met geld willen we eerlijk zijn en geen geld dat bedoeld is voor Dharma projecten voor andere doeleinden gebruiken. We geven de Dharma in zijn volle rijkdom door, zonder voorkeur voor personen en hun omstandigheden. Geringe financiële draagkracht mag geen belemmering zijn om aan activiteiten deel te nemen en samen met de deelnemer wordt dan naar een oplossing gezocht.

3. We verbinden ons aan de richtlijn om niet te liegen.

We spreken dat uit wat juist en zinvol is en we onthouden ons van roddel en achterklap in onze gemeenschap. We respecteren het als iets ons expliciet in vertrouwen verteld is. We cultiveren aandachtige en heldere communicatie en we cultiveren de kwaliteiten van liefdevolle vriendelijkheid en eerlijkheid als basis voor ons spreken.

4. We verbinden ons aan de richtlijn om af te zien van seksueel wangedrag.
Leraren komen overeen hun onderwijzende rol, autoriteit en positie niet te gebruiken om een seksuele relatie met een leerling aan te gaan.
Wij erkennen dat een gezonde relatie met een voormalige leerling mogelijk is, maar dat hierbij de grootste zorg en gevoeligheid aan de orde zijn. Wij komen overeen dat in zulk geval de volgende richtlijnen cruciaal zijn:

a) Een seksuele relatie tussen een leraar en leerling is nooit gepast.

b) Als er zich tussen een leraar en leerling na verloop van tijd interesse in een relatie ontwikkelt, dan moet deze leerling-leraar relatie overduidelijk en bewust beëindigd zijn alvorens verder te gaan in de richting van een romantische relatie.

Gezien het grote lijden dat bij andere spirituele gemeenschappen al ontstaan is door het niet naleven van deze gelofte, hebben wij bepaald dat bij inbreuk op deze gelofte alle deelnemers aan onze activiteiten op de hoogte worden gebracht en dat de betreffende leraar niet langer bijeenkomsten mag leiden bij Zen Centrum Eindhoven.

5. We verbinden ons aan de richtlijn om af te zien van bedwelmende middelen waardoor nonchalance of verlaging c.q. verlies van bewustzijn ontstaat. Onder bedwelmende stoffen vallen onder andere alcohol, drugs en sigaretten.

We zullen geen bedwelmende middelen gebruiken of toestaan bij bijeenkomsten. Iedere leraar met een alcohol- of drugsprobleem dient daarop aangesproken te worden door de gemeenschap. Van dit individu mag vervolgens verwacht worden dat hij/zij professionele hulp zoekt voor het verslavingsprobleem.

Gezien het grote lijden dat bij andere spirituele gemeenschappen al ontstaan is door het niet naleven van deze gelofte, hebben wij bepaald dat bij inbreuk op deze gelofte alle deelnemers aan onze activiteiten op de hoogte worden gebracht en dat de betreffende leraar niet langer bijeenkomsten mag leiden bij Zen Centrum Eindhoven.

Als iemand de functie van leraar of een andere verantwoordelijke positie vervult binnen Zen Centrum Eindhoven dan wordt zij/hij verzocht de Ethische Code te ondertekenen, als bevestiging dat zij/hij bovenstaande heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

Eindhoven, 18 november 2015